Vyhľadávanie

V ponuke je 31 nehnuteľností.

Komplexné služby v oblasti sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností vrátane overených mechanizmov poskytujúcich ekonomickú a právnu ochranu obom zmluvným stranám:


odborné konzultácie a poradenstvo súvisiace s realitnou    činnosťou - ZDARMA,
odborné posúdenie technického stavu nehnuteľností,
prezentáciu ponúkaných nehnuteľností na veľtrhoch a burzách,
obstaranie podkladov z katastra nehnuteľností (listy vlastníctva, výpisy z pzkn. vložiek, identifikácie parciel, kópie z katastrálnej mapy, geometrické plány),
zameranie nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrických plánov,
zabezpečenie vyhotovenia znaleckých posudkov o technickom stave a cene nehnuteľností,
zabezpečenie rozhodnutí o pridelení súpisného čísla,
právne služby zamerané na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností,
zabezpečenie vyhotovenia kúpnych, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o zriadení vecných bremien a zabezpečenie ich vkladu do katastra nehnuteľností,
prevod členských práv k bytu,
správu nehnuteľností,
zabezpečenie styku s úradmi pri vybavovaní dôležitej dokumentácie,
zabezpečenie vyhotovenia energetických certifikátov nehnuteľností,
zabezpečenie vyhotovenia nájomných zmlúv,
sprostredkovanie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru
Inžiniersku činnosť:
zastupovanie v územnom, v stavebnom a kolaudačnom konaní až po vydanie búracieho a stavebného povolenia, územného a kolaudačného rozhodnutia,
porealizačné zameranie nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrického plánu,
zabezpečenie rozhodnutí o pridelení súpisného čísla,
zápis nehnuteľností do listu vlastníctva


Samozrejmosťou u nás je komunikatívnosť, serióznosť, profesionálny prístup úcta k svojmu klientovi.